Vedtekter

Vedtekter for Parat forsvar, Vedtatt på Kongress 22-23 mai 2019

Parat forsvar sine vedtekter

Definisjoner

Med DIF menes i dette dokumentet Driftsenheter i Forsvaret

Med Etat menes andre etater enn Forsvaret i Forsvarssektoren (eksempler er Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell) der Parat forsvar har forhandlingsrett.

§1 Formål

Parat forsvar er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som er medlem i Parat og derigjennom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Parat forsvar har som formål å aktivt medvirke til å utvikle arbeidslivet og forene medlemmenes individuelle ønsker med fellesskapets styrke.

§2 Medlemskap

Som medlemmer kan opptas:

1. Personell i Forsvaret og forsvarsrelaterte virksomhetsområder

2. Kontrakttilknyttet personell

3. Personell i andre aktuelle virksomhetsområder

Alle medlemmer av Parat forsvar, er også direkte medlemmer av Parat.

§3 Inn-/utmelding

All inn-/utmelding skal skje skriftlig og gjelder bare for enkeltmedlemmer. Man hefter for kontingent i inntil seks uker etter at utmelding er mottatt i sekretariatet.

§4 Kontingent

Kontingenten er den til enhver tid gjeldende kontingent fastsatt av Parats Landsmøte.

§5 Rettigheter og plikter

Det enkelte medlem og alle nivåer i organisasjonen har rettigheter iht. disse vedtekter og Parats vedtekter, og er forpliktet til å handle i forhold til lovlig fattede vedtak.

Hvis et nivå i organisasjonen fremmer en prinsipiell sak for forbundsstyret har de rett til å være representert uten stemmerett i behandlingen. Forbundsstyret kan kreve slik representasjon fra det aktuelle nivå. Forbundsstyrets medlemmer har rett til å være representert på alle nivåer i organisasjonen.

§6 Organisasjonsnivåer

 • Landsmøte
 • Forbundsstyre
 • DIF/Etat
 • Medlem

§7 Landsmøte

 1. Landsmøtet er Parat forsvars høyeste myndighet og består av delegater fra DIF og Etat
 2. Representasjon

  a) På Landsmøtet stiller hver DIF/Etat med 10 eller flere medlemmer etter følgende regel: 10-100: en delegat (normalt HTV), videre en delegat (normalt vara HTV eller ATV pr. påbegynte 100 medlemmer.

  b) DIF/Etat med 9 medlemmer eller mindre kan slå seg sammen for å oppnå representasjon. Fullmakt fra aktuelle medlemmer eller deres tillitsvalgte må fremlegges.

  c) Det er antall yrkesaktive medlemmer tre måneder før Landsmøtet som er avgjørende for DIF/Etat-representasjon. Forfalt kontingent må være betalt.

  d) Valgkomiteens medlemmer deltar på det ordinære Landsmøtet med forslags- og talerett under posten VALG.

  e) Forbundsstyrets medlemmer deltar på Landsmøtet med forslags- og talerett.

  Forbundsstyrets medlemmer kan ikke delta på Landsmøtet som delegater.

  f) Landsmøtet fastsetter honorar til Forbundsstyret

 3. Ved avstemning på Landsmøtet har hver tilstedeværende delegat en stemme. Saker som ikke gjelder vedtektsendringer eller oppløsning, avgjøres ved stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet må det revoteres.
 4. Ordinært Landsmøte avholdes hvert 3. år etter forbundsstyrets nærmere bestemmelser.
 5. Saker som kreves behandlet på Landsmøtet, må være forbundsstyret i hende senest tre måneder før Landsmøtet åpner.
 6. Navn på delegater meldes inn seks uker før Landsmøtet.
 7. Forbundsstyret skal innen fire uker før Landsmøtet ha sendt ut saksdokumenter og innkalling med forslag til forretningsorden.

§8 Gjennomføring av Landsmøtet

Ordinært Landsmøte skal åpnes og behandle følgende:

 1. Konstituering, herunder godkjenning av:

  a) to dirigenter

  b) to møtereferenter

  c) forretningsorden

 2. Valg av:

  a) tre medlemmer til opptellingskomité

  b) tre medlemmer til redaksjonskomité

  c) tre medlemmer til å underskrive protokoll

 3. Forbundsstyrets beretning for Landsmøteperioden.
 4. Regnskap med revisjonsberetning fra autorisert revisor for siste landsmøteperiode frem til 31. desember året før Landsmøtet.
 5. Saker som er innkommet til Forbundsstyret innen den vedtektsbestemte frist, eller saker som Forbundsstyret selv fremmer.
 6. Fastsetting av kontingent, jf. § 4.
 7. Rammebudsjett for kommende landsmøteperiode.
 8. Valg av tillitsverv for kommende landsmøteperiode:

a) Forbundsleder

b) Nestleder

c) Fem medlemmer til forbundsstyret

d) Tre rangerte varamedlemmer til forbundsstyret, første vara har møteplikt med forslags- og talerett

e) Valgkomité med tre representanter og to rangerte vararepresentanter.

Forbundsleder og nestleder velges særskilt. Får ingen av kandidatene til forbundsleder og nestledervervet over halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Bokstav c til e velges med simpelt flertall.

§9 Ekstraordinært landsmøte

 1. Ekstraordinært Landsmøte holdes etter forbundsstyrevedtak, eller innen to måneder etter at minst 1/3 av registrerte DIFer/Etater krever det, og disse representerer minst 30 prosent av betalende medlemsmasse.
 2. Krav om ekstraordinært Landsmøte må fremlegges skriftlig med angivelse av hvilke saker som kreves behandlet.
 3. Ekstraordinært Landsmøte kan, i tillegg til konstituering, bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.
 4. Innkalling og avvikling for øvrig som bestemt for ordinært Landsmøte.

§10 Forbundsstyret

Forbundsstyret er Forbundets høyeste myndighet mellom Landsmøtene og består av:

 1. Forbundsleder
 2. Nestleder
 3. Fem styremedlemmer

· Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styret er til stede, inkludert forbundsleder eller nestleder.

· Ved stemmelikhet i avstemningssaker har forbundsleder, eller i dennes fravær, nestleder, dobbeltstemme.

· Forbundsstyret leder Forbundet etter disse vedtektene og vedtak fattet av Landsmøtet.

· Forbundslederen er daglig leder av Forbundet i heldagsstilling.

· Nestleder overtar i forbundslederens fravær, ev. fratreden, dennes funksjoner og plikter.

· Anvisning på uttak fra bank og disponering av Forbundets midler er bare gyldig med forbundslederens, nestlederens eller personer utnevnt av forbundsstyrets underskrift.

4. Forbundsstyret skal føre en utfyllende protokoll over de saker de behandler, som skal sendes ut til de tillitsvalgte.

§11 Organisasjonsstruktur

 1. Medlemmer tilknyttes HTV for den DIF eller Etat de er ansatt i.
 2. Innenfor hver DIF/Etat velges tillitsvalgte i henhold til gjeldende avtale og regelverk.

  HTV er kontakten mellom den aktuelle DIF/Etat og Parat forsvar sentralt.

 3. Lokale ledd opprettes eller nedlegges etter godkjenning av Forbundsstyret og organiseres etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret.

  Lokale ledd organiserer seg selv og må minimum ha en kontaktperson og en vara. De lokale ledd omfatter alle tillitsvalgte og medlemmer i området, og skal være et forum for informasjon, dialog, samhold og ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgte.

  Tillitsverv og aktivitet i gruppene kommer inn under Hovedavtalens §34 i forhold til tjenestefri for å utøve tillitsverv og delta i organisasjonsarbeid.

 4. På grunn av særlige behov for skjerming forvaltes lokalt ledd Etterretningstjenesten gjennom egen avtale mellom Forbundsstyret og DIF Etterretningstjenesten.

§12 Særlige bestemmelser

 1. Æresmedlemmer oppnevnt før 2018 har gratis kollektiv hjemforsikring.
 2. Vedtektene for Parat og YS gjelder også for Parat forsvar
 3. Tvist om tolking av vedtektene avgjøres av Forbundsstyret. Avgjørelsen kan ankes inn for Landsmøtet.

§13 Endring av vedtektene

Endringer i disse vedtektene kan bare vedtas av Landsmøtet og krever tilslutning fra 2/3 av de fremmøtte delegater som har stemmerett.

§14 Oppløsning

Forslag om Forbundets oppløsning må i tilfelle fremkomme fra minst halvparten av Parat forsvar tilsluttede DIFer/Etater, og disse må utgjøre minst 50 prosent av den samlede medlemsmasse. Forslaget må deretter vedtas på ordinær Kongress med minst 2/3 flertall av de møtte delegater.

Kongressen bestemmer i så fall hvordan Forbundets midler skal disponeres.

§15 Vedtektenes ikrafttreden

Vedtektene ble vedtatt på konstituerende Representantskapsmøte 15. desember 1960 og trådte i kraft 1. januar 1961. De er senere endret på Representantskapsmøter, Landsmøter og Kongresser. Sist endret på Parat forsvar sin kongress 22-23 mai 2019.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS