Parats politikk

Vi som underorganisasjon av Parat er opptatt av å følge det Parat vedtar av styrende dokumenter, og viser her oversikt over Parats politikk og politiske dokumenter

Parat forsvar - Strategisk plan for 2019-2022

Parat forsvar er en underorganisasjon i Parat for ansatte i forsvarssektoren og forsvarsrelaterte virksomhetsområder. Parat forsvar har som formål å aktivt medvirke til å utvikle arbeidslivet og forene medlemmenes individuelle ønsker med fellesskapets styrke. Som en del av Parat er vi en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Parat forsvar skal være med å påvirke beslutninger og delta i arbeid på politisk nivå, da særlig i Parat og ulike fora i YS. Parat sin "Strategiske plan for 2019-2022" og "Arbeidslivs- og samfunnspolitisk program" anses som dekkende for Parat forsvar på en rekke områder, men vi vil i dette dokumentet ivareta våre medlemmers særinteresser. Strategisk plan for 2019-2022 skal være et verktøy for politisk ledelse og tillitsvalgte i Parat forsvar.

Overordnede målsetninger:

  • Parat forsvar skal arbeide for at de ansattes medvirkning, medbestemmelse og arbeidssituasjon ivaretas.
  • Parat forsvar skal jobbe for best mulig arbeidsmiljø, lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer.
  • Parat forsvar skal arbeide for at flest mulig ansatte i virksomhetene blir medlem av forbundet ved aktiv verving på alle nivå.
  • Aktiviteter i regi av Parat forsvar skal basere seg på forbundets etiske retningslinjer.

Visjon: "Vi er Parat – og vi jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag!"

1. MEDLEMMENE

Parat forsvar skal være tilstede på alle arenaer hvor vi har partsforhold for å ivareta medlemmenes interesser og behov. Parat forsvar skal være en god støttespiller for medlemmene, stimulere til engasjement og sørge for god informasjon om aktuelle saker gjennom bruk av tidsriktige informasjonskanaler. De tjenester som leveres til våre medlemmer skal være av høy kvalitet. Parat forsvar skal arbeide for at det legges til rette for karriere- og kompetanseutvikling for våre medlemmer, og at våre medlemmer får ledende stillinger i virksomhetene.

2. TILLITSVALGTE

Parat forsvars tillitsvalgte er vår viktigste ressurs. Forbundet skal ha godt skolerte og motiverte tillitsvalgte på alle nivå i virksomhetene.

Parat forsvar skal sørge for at tillitsvalgte får den kompetanseheving de har behov for i sitt tillitsverv. Parat forsvar skal legge til rette for nettverksbygging på alle nivåer. Parat forsvar skal jobbe for at tillitsvalgte får best mulige arbeidsvilkår og kompensasjon for sin innsats.

3. ORGANISASJON

Parat forsvar skal være aktive innen politiske prosesser som har innflytelse på våre medlemmers arbeidssituasjon, og bidra aktivt i forbindelse med forhandling av sentrale avtaler. Det skal tilstrebes å løse saker på lavest mulig nivå. Parat forsvar skal der det er hensiktsmessig samarbeide med andre fagforeninger for å nå felles mål. Parat forsvar skal organiseres slik at det fremstår med styrke ovenfor myndigheter, arbeidsgivere og andre aktuelle parter. Parat forsvar må til enhver tid tilpasse sin organisasjon slik at vi utnytter våre økonomiske og faglige ressurser optimalt til beste for våre medlemmer. Parat forsvar skal være synlig og ha en god mediestrategi.

4. ARBEIDSLIV OG SAMFUNNET

Parat forsvar skal ikke knyttes opp mot noe politisk parti, men støtte saker av interesse for forbundet og de virksomheter som forbundet har interesser i. Parat forsvar har som formål aktivt å medvirke til å utvikle arbeidslivet og forene medlemmenes individuelle ønsker med fellesskapets styrke. Parat forsvar arbeider for et arbeidsliv basert på trygghet og forutsigbarhet og vil derigjennom beholde, videreutvikle og forbedre avtaler som påvirker og regulerer arbeidssituasjonen til det beste for medlemmene. Parat forsvar skal bidra til å sikre medlemmenes rettigheter under omstilling og vil jobbe for like rettigheter for personellgrupper innen virksomheten. Parat forsvar arbeider for et arbeidsliv hvor pensjonsalder, arbeidstid og personalpolitikk er fleksibel og livsfasestyrt. Parat forsvar skal være en aktiv part i HMS-arbeidet i forsvarssektoren. Det må skapes forståelse blant medlemmene for at alle ansatte er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø.

Varsling i Parat forsvar

Parat forsvar følger Parat sine varslingsrutiner.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS